top of page

KÁRTÉRÍTÉS

KÁR ÉRTE? KÖVETELJEN KÁRTÉRÍTÉST!

Alapvetően minden károkozás jogellenes, és a károkozó a károsult teljes kárát köteles megtéríteni, azaz a károsultat olyan helyzetbe hozni, mintha a kár be sem következett volna. A teljes kár magában foglalja a károsult vagyonában beállott értékcsökkenést (például valamely vagyontárgy megrongálódása, megsemmisülése, baleseti sérülés, stb.), a kár kiküszöbölésére fordított költségeket (például szerviz vagy orvosi költségek, de az ügyvédi költségek is megtérítendők), és még az elmaradt vagyoni előnyt is (például munkaképtelenség esetén az az összeg/ jövedelem, amelyet a károsult a munkából való kiesés ideje alatt megkereshetett volna).

Irodánk jelentős tapasztalattal rendelkezik kárigények peren kívüli vagy peres úton történő érvényesítésében. A kárral kapcsolatban rendelkezésre álló dokumentumok áttekintése és az azt követő személyes konzultáció során hatékony tanácsot és megoldást tudunk kínálni ügyfeleink számára, legyen szó szerződéshez kapcsolódóan (például hibás teljesítésből eredő kár), vagy szerződésen kívül elszenvedett kár (például baleset elszenvedése) jogi úton történő érvényesítéséről.  A szükséges jogi lépések megtételében vállaljuk az Ön képviseletét, legyen szó ügyvédi felszólító levél küldéséről, fizetési meghagyásos eljárás indításáról, peren kívüli egyeztetés folytatásáról, vagy peres eljárás indításáról és bíróság előtti igényérvényesítésről.

           EGYES SPECIÁLIS KÁRESETEK

     SÉRELEMDÍJ IRÁNTI IGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSE – NEM VAGYONI KÁR MEGTÉRÍTÉSE

Akit személyiségi jogában sértettek meg, sérelemdíjat követelhet a sérelem okozójától.

A személyiségi jogok sérelmét jelenti különösen

 • az élet, a testi épség és az egészség megsértése (például maradandó testi sérülés, megbetegedés okozása);

 • a személyes szabadság, a magánélet, a magánlakás megsértése (például ha valakit vélemény-nyilvánításában jogosulatlanul akadályoznak, szabad mozgását, tartózkodását jogosulatlanul korlátozzák, szexuális életének szabad alakítását jogszerűtlenül korlátozzák, de ide tartozik a magánlakás céljára szolgáló ingatlanának, udvarának jogosulatlan megfigyelése, arról fénykép készítése, vagy minden olyan intézkedés amely Önt jogosulatlanul korlátozza a magánlakása használatában);

 • a személy hátrányos megkülönböztetése (alapvetően mindenki egyenlő bánásmódra jogosult, bármely jellegű diszkrimináció sérelemdíj iránti igényt alapozhat meg);

 • a becsület és a jóhírnév megsértése (például ha torz, következetlen, túlzó, indokolatlanul bántó, lealacsonyító, becsmérlő, vádaskodó értékítéletet fogalmaznak meg Önről, vagy valótlan tények állításával sértik a jó hírnevét);

 • a magántitokhoz és a személyes adatok védelméhez való jog megsértése (például ha az Ön hozzájárulása nélkül bármely személyes adatát jogosulatlan személy számára továbbítják, vagy közösségi média felületen megosztják, stb.);

 • a névviseléshez való jog megsértése (például ha az Ön nevét jogosulatlanul használja más, vagy az Ön nevével visszaélnek);

 • a képmáshoz és a hangfelvételhez való jog megsértése (például ha Önről jogosulatlanul készítenek fénykép vagy videófelvételt, vagy ilyen felvételt jogosulatlanul nyilvánosságra hoznak vagy illetéktelen személy számára hozzáférést biztosítanak).

A fenti személyiségi jogsérelmek esetében sérelemdíj követelésén felül követelheti:

 • a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását hasonló jövőbeni jogsértésektől (például, hogy egy Önről készült és valamely közösségi média felületen a hozzájárulása nélkül megosztott fényképet töröljenek),

 • azt, hogy a jogsértő adjon megfelelő elégtételt, és ennek biztosítson saját költségén megfelelő nyilvánosságot (például kérjen bocsánatot a sérelmet okozó fél),

 • a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását és a jogsértéssel előállított dolog megsemmisítését vagy jogsértő mivoltától való megfosztását (például egy sértő közlemény, vélemény törlését annak megjelenési helyén),

 • azt, hogy a jogsértő a jogsértéssel elért vagyoni előnyt engedje át az Ön javára (például ha valaki az üzleti titka megsértése útján vagyoni előnyhöz jut, az ebből eredő vagyoni előnyt engedje át).

Irodánk a személyiségi jogsértések esetére az ügy egyedi vizsgálata alapján professzionális tanácsot tud adni a sérelmet szenvedett fél jogainak érvényesítése, illetve az igénybe vehető jogi eszközök hatékony alkalmazása tekintetében, és vállalja az igényérvényesítés során teljes körű jogi képviselet ellátását.

     ORVOSI MŰHIBA

Amennyiben Ön orvosi ellátásban, műtétben vagy egyéb kezelésben részesült, és ennek következtében érte Önt kár, illetve a beavatkozás során nem várt hátrányos eredmény következett be, akkor Ön jogosult a felmerült teljes kára megtérítésére, ezen felül sok esetben még jelentős mértékű sérelemdíjat is követelhet (például ha Ön az orvosi ellátás igénybevétele során vagy következtében lelki-mentális sérülést szenved). Maradandó egészségkárosodás esetén a bíróság akár élete végéig tartó, járadék jellegű kártérítést is megállapíthat.

Jellemző esetek például az orvosi ellátás során történő fertőzések (például vérfertőzés) elszenvedése, műtéti beavatkozás következtében történő szövődmények fellépése, plasztikai sebészeti műtét következtében nem várt esztétikai eredmény bekövetkezése.

Orvosi műhiba alapján történő kártérítés vagy sérelemdíj iránti igények érvényesítése során minden esetben orvos-szakértőt vonunk be az eset előzetes szakmai értékelése céljából, mely alapján megalapozott tanácsot tudunk adni az igénye jogi úton történő érvényesítésének esélyeiről és leghatékonyabb módjáról.

 

     MUNKÁLTATÓI KÁRTÉRÍTÉS

Munkavégzés, foglalkozás gyakorlása során gyakran következnek be akár maradandó foglalkozási megbetegedések, illetve a munkahelyen, munkavégzés közben bekövetkező balesetek, sérülések, mérgezések, vagy akár haláleset. A munkáltatónak ilyen esetekben nagyon szigorú kártérítési felelőssége áll fenn, és mindazt a kárt köteles alapesetben megtéríteni, melyeket a társadalombiztosítás alapján nyújtott szolgáltatások nem fedeznek. Maradandó sérülés vagy megbetegedés esetén a munkáltató alapvetően járadék jellegű kártérítést is fizetni köteles a kárt elszenvedett munkavállaló javára.

Kártérítés követelhető a munkáltatótól arra az esetre is, ha jogellenesen szünteti meg a munkaszerződést. Felmondás esetében például a leggyakoribb ok, mely alapján kártérítés követelhető, az indokolás hibája, ugyanis felmondás oka kizárólag a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő ok lehet. A jogellenesen megszüntetett munkaviszony esetében a munkáltató köteles megtéríteni a munkaviszony jogellenes megszüntetésével összefüggésben okozott kárt. Leggyakoribb kárfajta az elmaradt jövedelem, amely címen a kártérítés összege maximálisan 12 havi távolléti díj lehet.

Fontos, hogy a munkaviszonnyal összefüggően elszenvedett károk megtérítésének bíróság előtti érvényesítésére nyitva álló idő az 5 éves polgári jogi elévülési időnél rövidebb, mindössze 3 év a kár bekövetkezésétől számítva.

Irodánk jelentős tapasztalattal rendelkezik munkáltatói kártérítési igény érvényesítése területén és sikeresen képviseli ügyfeleit a munkáltatókkal/ volt munkáltatókkal szemben akár bíróság előtt, akár bíróságon kívül történő vitarendezés során.

     KÁRTALANÍTÁSI IGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSE LÉGI JÁRAT TÖRLÉSE VAGY KÉSÉSE ESETÉN

Amennyiben előfordult, hogy az elmúlt 5 év során több, mint 3 órát késett a repülőgépe, törölték légi járatát, vagy megtagadták a beszállást Öntől, akkor a vonatkozó Európai Úniós Rendelet alapján Önnek akár 600 EUR összegű kártalanítás/ kártérítés járhat, függetlenül a repülőjegy árától (például fapados légitársaságok is kötelesek a kártérítést megfizetni). Kivételt kizárólag az képez, ha a fenti eseteket rendkívüli körülmény/ vis major (például rendkívüli időjárási helyzet) okozza.

A kártérítés mértéke nem a késés mértékén, hanem a repült távolságon múlik, így a szabályozás szerint:

 • 1500 km távolság alatt 250 euró,

 • 1500 – 3500 km távolság között 400 euró,

 • 3500 km-t meghaladó repülőút esetében 600 euró kártérítést kaphatnak az utasok.

Irodánk jelentős tapasztalattal rendelkezik ilyen igények gyors és hatékony érvényesítésében az adott légitársaságokkal szemben.  

LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA:

Thanks! Message sent.

bottom of page